16. feb, 2012

HD Røntgenbilder

Bruk av hunder med HD/AA i avl

av Gørill Eide Martinsenden 30. november 2011 kl. 13:46 ·
Bruk av hunder med HD/AA i avlAvlsarbeid må handle om helheten, ikke være en overfokusering av enkelte sider av avlsvirksomheten. Mange raseklubber har lagt overdreven vekt på HD.I dag er det slik at for 57 raser er det krav om kjent HD-status hos foreldrene ved registrering av valper. De aller fleste krever at hunder som nyttes i avl skal være fri for HD, det er et minimumskrav. Satt på spissen; det kan se ut som at raseklubbene i avlsarbeidet legger mer vekt på HD enn andre egenskaper til sammen. Det finnes over 370 arvelige sykdommer hos hund og over 50 % av disse sykdommene er knyttet til enkelte raser.Det er en umulighet å holde orden på alle disse sykdommene samtidig. En rettesnor kan være at kravene til at en hund kan bli brukt i avlen, er at avlsreglene ikke må være strengere enn at mer enn halvparten utelukkes fra avl. Dagens hundeavl kjennetegnes av at den er for selektiv. Dette fører til redusert genetisk variasjon som igjen blant annet øker hyppigheten av ulike sykdommer.Ikke nok med at avlen er selektiv, men den synes også å være tiltagende selektiv. Når en hund HD-røntges, kan det stilles en diagnose. Hvis hunden er fri for HD, må en anta den er frisk, er diagnosen C,D eller E, er da hunden syk? De fleste ”syke” hunder (med diagnosen C;D eller E) er klinisk friske hunder.Neste og viktige spørsmål er da om hunden kan brukes i avl. Er den klinisk frisk, kan den brukes i avlen. Hvorvidt den kan avles på er avhengig av helhetssituasjonen i rasen, blant annet forekomsten av andre sykdommer. Hvis krav om HD-frihet bidrar til at en altfor liten del av rasen brukes i avl, vil det være fornuftig å bruke hunder med HD-diagnose. Skal en ha fremgang i hundeavlen, må de offisielle statistikker være mest mulig korrekte. Det gjelder også ved helseundersøkelser (rapportering) i regi av hundeklubbene. Det bør være åpenhet i helsespørsmål, og en bør vare seg for å straffe de ærlige, og belønne de som ikke sier ifra. Avlsdyrene skal velges ut fra den beste halvparten, og det må være en helhetstenkning i avlsarbeidet. For fremtiden åpner DNA-tester for nye muligheter, men foreløpig har en ikke kommet så langt i dette arbeidet.Klippet 30.11.2011:(”[Historie] [Rasestandard] [Helse] [Eksteriør] [Mentalitet] Mer..- Rasevalget beauceron..” 
Kommentar til røntgen-bildene: Til venstre grad fri (A og B) til høyre middels grad (D)